Witryna internetowa została zaprojektowana do użycia w trybie pionowym, proszę obrócić urządzenie

GDPR

Zasady ochrony danych osobowych

I.Postanowienia podstawowe

1.       Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „GDPR”) jest Rekochem s.r.o. REGON: 25385941, z siedzibą 1.máje 260, Třinec - Staré Město, PNA 739 61 (zwany dalej „Administratorem”).
2.      Dane kontaktowe Administratora: Adres: 1.máje 260, Třinec - Staré Město, PNA 739 61, e-mail: info@delomi.cz, telefon: +420 603 539 491
3.      Za dane osobowe uważa się wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; zidentyfikowaną osobą fizyczną jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, na przykład imienia, numeru identyfikacyjnego, danych dot. lokacji, identyfikatora sieci lub do jednego, czy też większej liczby szczególnych cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych tożsamości danej osoby fizycznej.
4.      Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II.Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1.       Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Państwa podane lub dane osobowe, które pozyskał podczas realizacji Państwa zamówienia.
2.      Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III.Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1.       Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych to:
 • realizacja umowy pomiędzy Państwem a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR,
 • uzasadnione interesy Administratora w zakresie marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w powiązaniu z § 7 ust. 2 Ustawy nr 480/2004 Dz. U., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towaru lub usługi.
2.      Celem przetwarzania danych osobowych jest
 • realizacja Państwa zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Administratorem; podczas składania zamówienia wymagane są dane osobowe niezbędne do pomyślnego przetworzenia zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy lub jej wykonanie ze strony Administratora nie jest możliwe,
 • wysyłanie informacji handlowych i wykonywanie innych działań marketingowych.
3.      Ze strony Administratora dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 GDPR. Na takie przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę.

IV.Okres przechowywania danych

1.       Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Administratorem oraz korzystania z praw wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • przez okres aż do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, najdłużej przez 15 lat, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
2.      Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator usunie dane osobowe.

V.Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy Administratora)

1.       Odbiorcy danych osobowych to osoby
 • zaangażowane w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,
 • świadczące usługi sklepu internetowego oraz inne usługi powiązane z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczące usługi marketingowe.
2.      Administrator zamierza przekazać dane osobowe do kraju trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcy danych osobowych w krajach trzecich są dostawcami usług pocztowych / chmurowych.

VI.Państwa prawa

1.       Zgodnie z warunkami określonymi w GDPR mają Państwo
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR,
 • prawo sprostowania danych zgodnie z art. 16 GDPR lub ewentualnie do ograniczeniach ich przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR.
 • prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 GDPR.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 GDPR i
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznie na adres lub e-mail Administratora podany w art. III niniejszych warunków.
2.      Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli istnieje podejrzenie, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII.Warunki ochrony danych osobowych

1.       Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
2.      Administrator podjął środki techniczne w celu zapewnienia ochrony urządzeń pamięci masowej oraz repozytoriów danych w formie papierowej, w szczególności poprzez zastosowania haseł dostępu do wszystkich urządzeń pamięci masowej, które znane są wyłącznie osobom upoważnionym. Ponadto poprzez zastosowanie programów antywirusowych. Dokumenty w formie papierowej przechowywane są w miejscu chronionym przez zamek w trybie z ograniczonym dostępem, który posiadają wyłącznie osoby upoważnione.
3.      Administrator oświadcza, że do danych osobowych mają dostęp wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII.Postanowienia końcowe

1.       Poprzez wysłanie zamówienia w formie internetowego formularza zamówienia potwierdzają Państwo, że zapoznali się z warunkami ochrony danych osobowym i akceptują je Państwo w całości.
2.      Akceptacja warunków odbywa się poprzez zaznaczenie zgody za pośrednictwem formularza internetowego. Zaznaczając zgodę potwierdzają Państwo, że zapoznali się z warunkami ochrony danych osobowym i akceptują je Państwo w całości.
3.      Administrator jest upoważniony do zmiany niniejszych warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych Administrator opublikuje na swojej stronie internetowej, ewentualnie prześle nową wersję warunków na adres e-mail, który został przez Państwa podany Administratorowi.

Warunki niniejsze wchodzą w życie w dniu 25.05.2018 r.
platba