Witryna internetowa została zaprojektowana do użycia w trybie pionowym, proszę obrócić urządzenie

Warunki handlowe

Spółki handlowej

REKOCHEM, z o.o.
z siedzibą
Třinec, 1. máje 260, 739 61
Numer identyfikacyjny: 25385941
do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.delomi.cz

              
 

1. Przepisy wstępne

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunki handlowe”) spółki handlowej REKOCHEM, z o.o., Třinec, 1. máje 260, 739 61, numer identyfikacyjny: 25385941, zarejestrowanej w Sądzie Wojewódzkim (Krajský soud) w Ostrawie, sekcja C 17383 (zwanego dalej „sprzedawcą”) regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ustęp 1 ustawy nr 89/2012 Dz., kodeks cywilny (zwanego dalej „kodeksem cywilnym”), wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (zwanej dalej „umową sprzedaży”) zawartej między sprzedającym i osobą fizyczną (zwanej dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.delomi.cz (zwanym dalej „strona internetowa”) i za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „handlem internetowym”).
1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadku, jeżeli osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy jest osobą prawną czy osobą, która zamawia towar w ramach swojej czynności przedsiębiorczej lub w ramach własnej działalności gospodarczej.  
1.3. Postanowienia stanowiące odstępstwo od warunków handlowych można ustalić w umowie sprzedaży. Odstępstwa ustalone w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
1.4. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę sprzedaży może zostać zawarta w języku czeskim.
1.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków handlowych. Zmiany lub uzupełnienia nabywają ważności w dniu ich publikacji na www.delomi.cz. Niniejsze postanowienia nie naruszają praw i obowiązków powstałych w czasie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

2. Konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji przeprowadzonej przez kupującego na stronie internetowej kupujący zyska dostęp do interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu (zwanego dalej „kontem użytkownika”) kupujący może zamawiać towar. Kupujący może towar zamówić bez rejestracji wprost z interfejsu sklepu internetowego, w przypadku, że interfejs sklepu umożliwia taki postęp.
2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towaru kupujący zobowiązany jest do prawidłowego i rzetelnego podania wszystkich danych. Informacje podane w koncie użytkownika powinny być w przypadku jakiejkolwiek zmiany aktualizowane przez kupującego. Informacje podane przez kupującego w koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedawcę za poprawne.  
2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika.
2.4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta klienta.
2.5. Sprzedawca może usunąć konto klienta, a to szczególnie w przypadku, gdy kupujący nie korzystał z konta klienta przez ponad 10 lat, lub w przypadku, kiedy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (włącznie z warunkami handlowymi).
2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne nieprzerwanie, przede wszystkim z powodu koniecznej konserwacji hardware i software sprzedawcy, ewentualnie z powodu koniecznej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.
platba